«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «ISTORIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «HISTORY»
ISSN 2222-9124 (Print)

Subscription

The journal «Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta». Seriya «Istoriya» («The Bulletin of Irkutsk State University». Series «History») is available in print by subscription.

Subscription index of the journal in the United Catalogue «Pressa Rossii» («Press of Russia») is 11189.