«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «ISTORIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «HISTORY»
ISSN 2222-9124 (Print)

Current issue

Vol. 27, 2019

Vol. 27

2019